رابطه اخلاق و سیاست از موضوعات مهمی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است و بخش مهمی از آثار این اندیشمندان مربوط به تبیین رابطه این دو مقوله حساس و تعیین کننده در حیات بشری می‏باشد. سیاست را در هر گستره ای در نظر بگیریم ،  نمی تواند فارغ از دایره مباحث اخلاقی تنظیم و اعمال شود. 

                            اقوام روزگار به اخلاق زنده اند                                                                                                                             قومي که گشت فاقد اخلاق مردني ست .
                                                                                                                                               نظامی

چکیده

از دیر زمان ، این سؤال مطرح شده است که آیا می توان اخلاق و سیاست را با هم سازگار ساخت و کاری کرد که آن کار، هم سودمند و هدف رس باشد و هم خوب و پسندیده. عده ای مثل ماکیاولیستها می گفتند که برای رسیدن به هدف نباید از به کار گرفتن هر نوع وسیله ای پروا داشت، زیرا در عمل ، همراه کردن خوب و سودمند، یا محال است و یا حداقل بسیار سخت است . عده ای هم می گفتند که اگر لازمه رسیدن به هدف ، دست زدن به روشهای خلاف وجدان و اخلاق و اسلوبهای ناپسند و نارواست، باید از آن هدفها چشم پوشید، زیرا عمل انسانی تنها درچارچوب قواعد اخلاقی مجاز است. به طور کلی ، در راه تأمین منافع نوع بشر ، نه تنها بکار بردن وسایل شریف ممکن است ، بلکه ضرورت نیز دارد و از آنجایی که حقوق بين الملل منظر تمام نماي قواعد جاري در جامعه بين المللي با رويكردي نوع بشري و آرمان گاه سيرسلوك بين المللي است. در اين سيرسلوك اديان الهي نظريات بايسته اي دارند از جمله دين مبين اسلام كه خود بر حقوق بين الملل اسلامي تاكيد دارد. آنچه كه حقوق بين الملل اسلام زنجيره ارتباط تمامي اصول پايه در حقوق بين‌الملل مي داند اخلاق و اخلاقي كردن اصول حقوقي آن است. در این پژوهش برآنیم تا رابطه بین اخلاق اسلامی  و اخلاق سیاسی را در روابط دیپلماتیک مقایسه کنیم. و تأثیر آن را در سرنوشت سیاسی و سعادتمندی بشر را مورد بحث قرار دهیم.

مقدمه

اسلام، آخرين دين خداوند، دين فطرت و زندگي، دين دانش، عدالت، انصاف و ارزشهاي اخلاقي،ديني كه سراسرش نظام است، نظام اعتقادي صحيح و پيراسته از خرافات، نظام آداب نيك، نظام عبوديت و بندگي خداوند، نظام حكومت و سياست، نظام سرمايه و اقتصادي، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصي، نظام تعليم و تربيت مترقي، نظام قضاوت و دادرسي، نظام حقوق قراردادها، نظام  جنگ و صلح و نظام تمامي امور در يك كلام، اسلام، عقيده، شريعت، سياست و حكومت است.(1)

بنابراين نظام حقوقي در اسلام، همانا جز شريعت اسلامي، چيز ديگري نيست و اين شريعت اسلامي، ريشه دار واصيل است و «شريعت اسلامي همچنان از نظامهاي حقوقي بزرگ در دنياي معاصر به شمار مي رود».(2)...

منبع : علوم ارتباطات اجتماعی |مقاله در مورد بررسی نقش اخلاق اسلامی در روابط بین الملل
برچسب ها : نظام ,اخلاق ,حقوق ,الملل ,سیاست ,اسلام، ,شريعت اسلامي، ,اخلاق اسلامی